DEPARTAMENTE


         În cadrul Colegiului Medicilor Argeş funcţionează 6 Departamente, pe domeniile principale de activitate ale colegiului, după cum urmează:


I- Departamentul studii şi strategii de dezvoltare;
           
II- Departamentul imagine şi relatii mass-media;
  
III- Departamentul profesional ştiinţific şi învăţământ;
  
IV- Departamentul  jurisdicţie, litigii, etică şi deontologie profesională;

V- Departamentul acreditări-avizări;

VI- Departamentul social, asigurări de sănătate, economic şi administrativ;


         Departamentele sunt coordonate de un preşedinte, membru al Biroului Executiv şi sunt constituite din directori, membrii ai Consiliului Colegiului Medicilor Argeş. 

         Departamentele au următoarea componenţă şi exercită atribuţii principale, astfel: 

I. Departamentul studii şi strategii de dezvoltare

  Preşedinte - dr.Bănică Valentin - preşedintele Colegiului

  Directori:
 1. dr.Lazăr Mirella
 2. dr.Pătraşcu Viorel

*Atribuţii principale:

 1. analizează situaţia personalului şi a serviciilor medicale, în funcţie de nevoile judeţului Argeş;
 2. propune obiective strategice, programe şi proiecte de dezvoltare şi restructurare a activităţii Colegiului Medicilor Argeş;
 3. planifică realizarea programelor;
 4. realizează şi monitorizează proiecte pe domeniul său de activitate;
 5. elaborează informări şi sinteze pentru biroul executiv;
 6. urmăreşte stabilirea şi creşterea standardelor de practică profesională, în scopul asigurării calităţii actului medical;
         
II. Departamentul imagine si relatii mass-media

Preşedinte -dr.Bănică Valentin - preşedintele Colegiului

Director - dr.Pătraşcu Viorel - purtător de cuvânt al Colegiului Medicilor Argeş

*Atribuţii principale:

 1. asigură legatura între Colegiul Medicilor şi structurile guvernamentale şi nonguvernamentale judeţene şi naţionale;
 2. asigură relaţia cu publicul şi mass-media;

III. Departamentul profesional ştiinţific şi învăţământ

Preşedinte - dr. Velcea Dumitra - vicepreşedinte al Biroului Executiv

Directori:
 1. dr.Ştefănescu Emilia 
 2. dr.Ionescu Radu Doru
 3. dr.Marin Maria Magdalena

*Atribuţii principale:

 1. urmăreşte şi controlează realizarea obiectivelor profesionale ale medicilor membrii ai Colegiului Medicilor Argeş;
 2. urmăreşte introducerea mecanismelor de evaluare şi asigurare a calităţii pregătirii profesionale a medicilor;
 3. facilitează participarea medicilor la programe de perfecţionare profesională din ţară şi străinătate;
 4. sprijină organizarea manifestărilor profesionale şi ştiinţifice;
 5. acordă credite pentru activităţile de EMC;
 6. avizează posturile scoase la concurs de spitale şi desemnează reprezentanţii Colegiului Medicilor Argeş în comisiile de examinare;
    
IV. Departamentul jurisdicţie, litigii, etică şi deontologie profesională

Preşedinte - dr.Viişoreanu Melania Maria - vicepreşedinte al Biroului Executiv

Directori:
 1. dr.Dumitrescu-Negru Traian
 2. dr.Stan Vasile
 3. dr.Popa Dan
 4. dr.Uşurelu Cătălin

În cadrul acestui departament functionează Comisia de litigii cu următoarea componenţă:
 1. dr.Dumitrescu-Negru Traian
 2. dr.Popa Dan

*Atribuţii principale: 
 1. anchetează reclamaţiile şi sesizările legate de nerespectarea deontologiei profesionale; 
 2. întocmeşte dosarul de anchetă disciplinară;
 3. susţine prin reprezentant, acţiunea disciplinară în faţa comisiei de disciplină;
 4. susţine prin reprezentant, recursul în faţa Comisiei superioare de disciplină din cadrul Colegiului Medicilor din România, atunci când recursul este promovat de biroul executiv al Colegiului Medicilor Argeş;
 5. sesizează încercarea de practică ilegală a profesiei de medic pe teritoriul judeţului;
 6. urmareşte şi controlează respectarea de către medici a codului de deontologie medicală;
 7. face propuneri de modificare a codului de deontologie medicală;
 8. mediază litigiile dintre medici, încercând soluţionarea acestora;

V. Departamentul acreditări-avizări

Preşedinte - dr.Iatagan Iuliu - secretar al Biroului Executiv

Directori:
 1. dr.Andrei Cristiana
 2. dr.Lecca Raluca
 3. dr.Drocaş Vasile

*Atribuţii principale:

 1. urmăreşte şi actualizează evidenţa membrilor Colegiului Medicilor Argeş;
 2. eliberează certificatele de membru şi asigură acordarea vizei anuale;
 3. coordonează activitatea de evidenţă a datelor cu caracter personal ale medicilor membrii ai Colegiului Judeţean;
 4. eliberează certificatul profesional curent;
 5. avizează înfiinţarea cabinetelor medicale;
 6. avizează rămânerea în activitate a medicilor pensionari;
 7. avizează transferul medicilor, cu respectarea procedurii legale;

VI. Departamentul economic, social şi asigurări de sănătate

Preşedinte - dr.Boşneag Mariana - vicepreşedinte al Biroului Executiv

Directori :
 1. dr.Predoiu Ioana
 2. dr.Ivan Marcela

*Atribuţii principale:

 1. supraveghează modul de aplicare a negocierilor realizate de Colegiul Medicilor, asistându-i pe membrii săi la încheierea contractelor individuale privind furnizarea de servicii profesionale;
 2. reprezintă şi apără interesele membrilor în faţa partenerilor contractuali ;
 3. oferă consultaţii de specialitate cu privire la încheierea, executarea şi încetarea contractelor privind furnizarea serviciilor profesionale în cadrul sistemului asigurărilor de sănătate;
 4. asigură centralizarea cotizaţiilor şi a celorlalte venituri;
 5. fundamentează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
 6. pregateşte şi asigură desfăşurarea şedinţelor de lucru ale organelor de conducere ale Colegiului;
Link-uri utile